انتخاب برگه

برای زمینی پاک

ساخت جعبه دستمال کاغذی

برای زمینی پاک

ساخت جعبه دستمال کاغذی

 

 

 

تبلیغی دائمی

جعبه دستمال های ما می تواند بیلبوردی ماندگاربرای تبلیغات شما باشد.

ما با ساخت جعبه دستمال کاغذی دو هدف عمده و بزرگ را دنبال می کنیم.

 

 

 

 

 

 

تلاش برای زمینی پاک تر

با کمتر تولید شدن جعبه های یک بار مصرف دستمال کاغذی زباله کمتری تولید شده و درختان کمتری قطع می شوند.

ما با ساخت جعبه دستمال کاغذی دو هدف عمده و بزرگ را دنبال می کنیم.

 

 

 

تبلیغی دائمی

جعبه دستمال های ما می تواند بیلبوردی ماندگاربرای تبلیغات شما باشد.

 

تلاش برای زمینی پاک تر

با کمتر تولید شدن جعبه های یک بار مصرف دستمال کاغذی زباله کمتری تولید شده و درختان کمتری قطع می شوند.

طرح ویژه تبلیغاتی

تبلیغات خود را در ابتدای امسال به ما بسپارید.

جعبه دستمال های تقویمی میتواند تبلیغی با کمترین هزینه باشد که یک سال دیده شود.

طرح ویژه تبلیغاتی

تبلیغات خود را در ابتدای امسال به ما بسپارید.

جعبه دستمال های تقویمی میتواند تبلیغی با کمترین هزینه باشد که یک سال دیده شود.